Käyttöehdot

YLEISTÄ

Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Efbet.org (jäljempänä “Efbet.org”) tuottamaan verkkopalveluun ja verkkopalvelun sisältöihin (jäljempänä “Palvelu”). Palvelun käyttö edellyttää, että Palvelun käyttäjä (jäljempänä ”Käyttäjä”) sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Palvelu toimii domaineilla Efbet.org

Efbet.org on oikeutettu yksipuolisesti muuttamaan näitä käyttöehtoja ilmoittamalla muutoksista Sivustolla 10 päivää ennen muutosten voimaan astumista. Viranomaisten määräyksistä aiheutuvat muutokset käyttöoikeuksissa astuvat kuitenkin voimaan välittömästi niiden voimaantulohetkenä.

PALVELUN SISÄLTÖ

Efbet.org pyrkii siihen, että Palvelu on laadultaan moitteeton. Efbet.org vastaa Palveluun itse toimittamansa aineiston sisällöstä, lainmukaisuudesta, hyvän tavan mukaisuudesta, tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. Efbet.org ei vastaa Palvelun muusta sisällöstä eikä muusta Palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä. Blogien sisällöstä vastaavat Blogien kirjoittajat. Efbet.org ei myöskään vastaa Palvelun keskustelu- tai muilla vastaavilla palstoilla esitetyistä mielipiteistä tai kommenteista.

Käyttäjä vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan vastaten Palvelun käyttämiseksi tarpeellisten laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja tietoturvasta. Käyttäjä ei saa yhdistää tai käyttää palveluja siten, että siitä aiheutuu kohtuutonta kuormitusta tai muuta haittaa verkolle, muille käyttäjille tai kolmansille osapuolille.

Käyttäjä saa Palveluun näiden käyttöehtojen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Käyttäjällä ei ole oikeutta taltioida, esittää julkisesti, välittää, edelleen lähettää tai käyttää Palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä tai niiden osaa muutoin kuin näiden käyttöehtojen ja tekijänoikeuslain mukaisesti. Käyttäjä ei saa käyttää palveluja Efbet.orgin, Blogien kirjoittajien tai kolmansien osapuolien tekijän- tai muita oikeuksia loukaten.

VASTUURAJOITUS

Efbet.org ei vastaa Palvelussa olevan virheellisen, puutteellisen tai tulkinnanvaraisen tiedon käyttämisestä Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Palvelussa annettavia tietoja, ohjeita tai neuvoja ei muutenkaan ole tarkoitettu lääketieteellisiksi, kaupallisiksi tai muunkaltaisiksi Efbet.orgia sitoviksi tiedoiksi, ohjeiksi tai neuvoiksi, eikä niiden perusteella siten voi esittää Efbet.orgia kohtaan vaatimuksia.

Efbet.org ei myöskään ole vastuussa Käyttäjälle Palvelun käytön estymisestä tai Palvelussa olevista virheistä tai puutteellisuuksista eikä Käyttäjän laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä, jotka johtuvat mm. ylivoimaisesta esteestä, Käyttäjän toimesta tapahtuvasta palvelun vääränlaisesta käytöstä tai huolimattomuudesta, Käyttäjän tai kolmannen osapuolen vastuulle kuuluvasta seikasta tai muusta Efbet.orgin vaikutuspiirin ulkopuolella olevasta seikasta taikka Palvelun huolto- ja ylläpitotoimenpiteistä aiheutuvista häiriöistä.

Efbet.org ei vastaa toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sisällöstä miltään osin huolimatta siitä, että tähän palveluun pääsee Palvelun kautta linkillä tai muulla tavoin.

PALVELUN KÄYTETTÄVYYS

Efbet.org tekee parhaansa, jotta Palvelu olisi käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Efbet.org ei kuitenkaan anna mitään suoranaisia tai välillisiä takuita Palvelun toiminnasta tai piirteistä eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi. Efbet.org ei myöskään vastaa palveluun talletetun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista osapuolista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista.

Efbet.orgilla on oikeus keskeyttää Palvelu sen muutoksen, uudistuksen tai Palveluun liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi tai kun lainsäädäntö tai viranomaismääräys sitä edellyttää. Efbet.org pyrkii ilmoittamaan keskeytyksistä etukäteen Sivustolla.

Efbet.orgilla on oikeus poistaa Palvelusta sisältö, jonka Efbet.org katsoo tai kolmas osapuoli tai viranomainen osoittaa loukkaavan tai joka ilmeisesti loukkaa lakia, hyvää tapaa tai kolmannen osapuolen suojattuja oikeuksia tai joka haittaa tai kohtuuttomasti kuormittaa Palvelua tai verkkoa, uhkaa verkon tai Palvelun tietoturvaa, haittaa muita käyttäjiä tai Efbet.orgia taikka on muutoin näiden käyttöehtojen vastainen.

TIETOTURVA

Käyttäjä on tietoinen siitä, että avoimen tietoverkon käyttö sisältää tietoturvariskin. Efbet.org ei vastaa Käyttäjän tietoturvasta Palvelua käytettäessä. Käyttäjä vastaa itse Käyttäjän tietokoneiden, tietojärjestelmien ja lähiverkon tietoturvasta. Käyttäjä vastaa riittämättömän suojauksen seurauksista sekä Käyttäjän tuottamuksesta verkkoon tulleiden tai verkon kautta levinneiden virusten ja muiden vastaavien haittojen Efbet.orgille, käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.

Efbet.org säilyttää kaikki Käyttäjää koskevat tiedot luottamuksellisina suojatulla palvelimella. Efbet.org järjestää Palvelun tietoturvan hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Efbet.org ei kuitenkaan takaa täydellistä tietoturvaa.

KÄYTTÄJÄN VASTUU

Käyttäjä vastaa Palvelun käytöstä sekä Palveluun toimittamastaan tai sen kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei Palvelun käyttö tai kyseinen materiaali loukkaa kolmannen osapuolen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksista tai ole näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, Efbet.orgille, Efbet.orgin sopimuskumppaneille, muille käyttäjille tai kolmansille osapuolille. Käyttäjä sitoutuu korvaamaan Efbet.orgille tai kolmannelle osapuolelle Palvelun tämän kohdan vastaisesta käytöstä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset ja vahingot, sekä vastaa Palveluun toimittamansa aineiston oikeudenhaltijoiden tai kolmansien osapuolten esittämiin korvausvaatimuksiin vastaamisesta.

Mikäli Käyttäjä toimittaa Palveluun kuva- tai videomateriaalia, Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet lähettämäänsä materiaaliin, tai näiden oikeuksienhaltijoiden lupa materiaalin käyttöön. Efbet.orgilla on oikeus poistaa Palvelusta sellainen sisältö, jonka se katsoo olevan vastoin lakia, hyviä tapoja tai muuten sopimatonta tai kolmannen osapuolen oikeuksia loukkaavaa.

OIKEUDET PALVELUUN JA PALVELUN SISÄLTÖÖN

Käyttäjä saa oikeuden käyttää Palvelua näiden käyttöehtojen mukaisesti omiin tarkoituksiinsa. Käyttäjällä ei ole oikeutta valmistaa Palvelun sisällöstä kopioita eikä saattaa sen sisältöä tai sisällön osaa yleisön saataville tietoverkon kautta tai muulla tavoin ilman Efbet.orgin etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Palvelun sisältämän materiaalin tekijän-, teollis- ja muut suojatut oikeudet ovat Efbet.orgilla, sen sopimuskumppaneilla sekä Blogien kirjoittajilla. Käyttäjän toimittaman materiaalin tekijänoikeus säilyy Käyttäjällä. Efbet.orgilla on kuitenkin oikeus korvauksetta muunnella, käyttää, linkittää ja uudelleen julkaista Käyttäjän Palvelun kautta Sivustolle lähettämää tai välittämää aineistoa Palvelussa, sen markkinoinnissa ja muussa liiketoiminnassaan.

KÄYTTÄJÄN TIEDOT

Efbet.org kerää Käyttäjän Blogiuutisten tilaamisen yhteydessä ilmoittamat tiedot Efbet.orgin tilaajarekisteriin. Tilaajarekisterin tietoja käytetään Blogiuutisten toimittamiseen Käyttäjälle. Blogiuutiset voivat sisältää mainoksia ja muuta kaupallista sisältöä.  Rekisterinpitäjä on Efbet.org Oy. Rekisteriseloste on saatavilla Sivustolla.

Efbet.org voi luovuttaa Tilaajarekisterin tietoja kolmannelle osapuolelle ainoastaan henkilötietolain mukaisesti. Efbet.org vastaa siitä, että tietojen käyttö ja luovutus tapahtuu lainsäädännön mukaisesti. Käyttäjällä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käyttö suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin. Käyttäjällä on oikeus tarkastaa tilaajarekisterissä olevat tietonsa henkilötietolain mukaisesti.

YLIVOIMAINEN ESTE

Efbet.org vapautuu näiden käyttöehtojen mukaisista velvoitteistaan siksi ajaksi ja siinä laajuudessa, kun velvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä, joksi katsotaan sellainen velvoitteiden täyttämisen estävä epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on sopijapuolista riippumaton, ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Ylivoimaisena esteenä pidetään esimerkiksi tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa, viranomaismääräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, ulkopuolisen aiheuttamaa tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua.

OIKEUKSIEN JA VASTUIDEN SIIRTO

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Palvelun käyttöoikeutta kolmannelle osapuolelle ilman Efbet.orgin kirjallista suostumusta. Efbet.orgilla on oikeus siirtää Palvelu tai sen ylläpito sekä siihen liittyvät oikeudet ja vastuut yrityskaupan tai liiketoimintakaupan yhteydessä toiselle yhtiölle.

ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Palveluun ja näihin käyttöehtoihin liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus nostaa kanne Efbet.org Oy:tä vastaan oman kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa. Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Efbet.org käyttää palveluissaan evästeitä (englanniksi cookies), joiden avulla seurataan mm. palveluiden kävijämääriä sekä tietoja kävijöiden käyttämistä selaimista ja käyttöjärjestelmästä. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Efbet.orgin palvelu asettaa käyttäjän päätelaitteelle evästeen, jonka se voi myöhemmin lukea ja tunnistaa. Näin syntynyttä tietoa voidaan käyttää selaimen ja palvelimen välisen yhteydenpidon ohjaamiseen esimerkiksi siten, että verkkopalvelu tarjoaa käyttäjälle hänen tarpeitaan vastaavaa sisältöä. Evästeet tai muut tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä evästeitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai haittaohjelmien levittämiseen. Myös ns. kolmannet osapuolet, esimerkiksi verkkopalvelussa käytettävät mainosverkostot, saattavat hyödyntää evästeiden avulla kerättyjä tietoja mm. mainonnan kohdistamiseen.

 

Käyttäjä voi torjua evästeet muokkaamalla verkkoselaimensa asetuksia. Mikäli käyttäjä päättää torjua evästeet, käyttäjä ei välttämättä voi täysin hyödyntää Efbet.orgin tarjoamaa verkkopalvelua. Your Online Choices –opas kertoo selainkäyttöön perustuvasta verkkomainonnasta ja yksityisyydensuojasta verkossa. Sivustolta löytyy tietoa selainkäyttöön perustuvan mainonnan toimintaperiaatteista, evästeistä ja keinoista suojata yksityisyyttä internetissä.